Enlace directo a la carta en gallego del PP de Galicia A Coruña (PDF)

Pudiendo, como se puede, enlazar directamente con los textos, no entiendo que haya medios de comunicación y blogs que hurten a los lectores del acceso a las fuentes.

El gallego se entiende muy bien y la carta que enlazo también. Deducir de esa carta que el PP de Galicia A Coruña estaba interesado en retrasar la firma de convenios para que cundieran los incendios es una manipulación retorcida. Por favor leedla. En esa carta se explica la situación, que puedo acreditar que es verdadera, de que este verano la contratación de personal para la extinción de fuego llevaba al menos un mes de retraso.

La carta termina así:

Se trata, en definitiva, de transmitirlle á opinión pública o que non deixa, polo demáis, de ser unha realidade palpable: os Concellos do PP están dispostos, como non podía ser menos, a colaborar a tope na loita contra os lumes forestais, pero a lentitude da Xunta e as variacións introducidas nos Convenios, alargan os procedementos e provocan retrasos de maís de dous meses con respecto a outros anos no funcionamento das cuadrillas.

Actualización:

Para facilitar la lectura, extraigo unos párrafos del texto de la carta:

No mes de Marzo de 2006, e dentro do Pacto Local, a Consellería de Medio Rural asinou coa FEGAMP un Protocolo onde se establecían as Bases do que logo serían os Convenios a firmar con cada Concello en materia de extinción de incendios. Neste Protocolo (que se firmou simple e llanamente por sacarse unha foto, xa que legalmente non era necesario), se establecían que os Convenios terían as mesmas condicións que no ano pasado, agás unha cirunstancia: a Consellería quería participar nos tribunais de selección do persoal municipal.
Como esta intención levantaba a suspicacia de moitos Alcaldes, o que finalmente dixo o Protocolo ó respecto era que a participación concreta da Consellería no proceso de selección do persoal das brigadas se determiñaría en cada Convenio que se asinase.
No mes de Maio, e ante as sospeitas de que este ano o Convenio se lle ofrecería a un nº inferior de Concellos, a FEGAMP se dirixiu ó Conselleiro de Medio Rural solicitándolle, por escrito, que informara dos Concellos ós que este ano se lles ofreceria o Convenio.
A Consellería non se dignou contestar a este requerimento de información

SITUACIÓN ACTUAL
Por regra xeral, todolos anos se escomenzaban a ofrecer os Convenios ós Concellos durante o mes de Maio, de xeito que, antes de rematar o mes de Xuño, tódalas Brigadas estaban xa
operativas.
Pero este ano, os contactos da Consellería cos Concellos escomenzaron apenas hai dúas semanas, o cal implica, de entrada, un notable retraso na operatividade das Brigadas, achacable en exclusiva a Medio Rural.
Ademáis, non se está enviando o texto do Convenio, senón simplemente unha comunicación invitando a asinalo; parece ser que a razón é que pretenden centralizar o acto de firma en cada
Delegación, tódolos Alcaldes á vez, cunha intención puramente propagandística, e entenden que se mandan o texto do Convenio o Concello o devolvería xa asinado.
Nunca se fixo esta firma conxunta, precisamente por razóns de operatividade se remitía o Convenio a cada Concelllo, primeiro para que o coñecesen, e despois para que, se o aprobaban, o devolvesen asinado e poder empezar canto antes.

(…)

Polo tanto, se propón a seguinte estratexia, baseada na dilación pero non na negativa:
1º) Baixo ningún concepto un Concello debe aprobar o Convenio sen ter antes o seu texto íntegro; polo tanto, mentras non o envien (xa lles foi reclamado por carta) non se debe facer
nada
2º)Ademáis (e isto é moi importante) a Comisión Executiva da FEGAMP acordou o 12 de Xuño solicitar unha xuntanza con Medio Rural para clarexar determiñados aspectos do Convenio;
esta reunión parece ser que se vai celebrar o día 27 de Xuño, e ata entón, polo tanto, ningún concello debería tomar ningunha decisión.
3ª) Non se poden, en ningún caso, admitir as presas e os plazos a modo de ultimatum que está dando a Consellería; hai que recordarlles que levan un mes de retarso nos trámites, e que un Concello ten os seus procedementos e tamén está sometido ó cumprimento dunha serie de fases antes de tomar calquer acordo.
4º)Por último, unha vez que se aprobe o Convenio no Concello, haberá que ser “especialmente celosos” no cumprimento da legalidade á hora de seleccionar ó persoal:. Hai que recordarlles que foron eles os que impuxeron a súa presencia nos Tribunais, e polo tanto deben ser os primeiros en apoiar que se cumpla estrictamente a legalidade; polo tanto, o Concello seguirá o
seguinte procedemento:
– Se aprobarán unhas Bases, que se remitirán ó BOP, dando un prazo para a presentación de instancias, e despois se realizarán as corrrespondentes probas selectivas.
– Posteriormente, haberá que realizar os correspondentes cursos de formación, e finalmente se asinarán os contratos.

Termina la carta con el párrafo que puse en primer lugar.

Me parece que hay que tener mucha desfachatez para deducir de esta carta un comportamiento sectario del PP. Más bien parece quedar bastante claro que Suárez Canal, conselleiro del BNG en Medio Rural, se ha comportado con un afán propagandístico que ha retrasado la puesta en marcha de las brigadas de extinción (afán de reunir a los ayuntamientos en una firma pública, presentación previa ante los medios). Lo único que quieren los ayuntamientos es PODER LEER UN CONVENIO ANTES DE FIRMARLO, algo que me parece que hacemos todos antes de firmar un contrato y que es una exigencia legítima.

Actualización II:

El ventilador a plena potencia: José Blanco dice que el documento del PP coruñés demuestra que «había una trama». Por supuesto, lo ha dicho la Ser.